10-10-2007
------------------
DT 4.3 - 8MB bazuj¹ce na ostatnim oficjalu
var ~ 1.8 MB

Podziêkowania dla Forum.Sputnik-Sat.eu za u¿yczenie miejsca pod support Dragon Team

#Nowoœci:
- Poprawiono b³êdy z wersji 4.2.1:
pobieranie weba
pobieranie xml menu
pobieranie addonow
- Nowy wersja pluginu XML Menu 0.9.19 [ MaguMagu ]
- Dodany plugin do automatycznej aktualizacji oprogramowania. Je¿eli zmiany w image bêd¹
dotyczy³y tylko poprawek systemowych to bêdzie wydawane update, które bêdzie mo¿na
pobraæ bezpoœrednio z Internetu.

#Info.
Je¿eli u¿ywasz standardowego skina (Deep Blue), to mo¿esz pobraæ i protestowaæ update. Zostan¹ zaktualizowane tylko ikony fsbrowser na ³adniejsze z niebieskim t³em. Wa¿ne !!. Po aktualizacji nie wymagana jest ponowna konfiguracja tunera.

#Suport dla image:

http://forum.sputnik-sat.eu/

13-09-2007
------------------
Witam DT 4.2.1 update 8MB 8MB - bazuj¹ce na ostatnim oficjalu

var ~ 1.9 MB

#Nowoœci:

Bazuje na ostatnim oficjalu, czyli posiada wskaŸnik sygna³u w pasku info.
Dodatkowo nowa ramka i ikonki do skina default.


08-09-2007
------------------
Dragon Team v4.2 8MB - bazuj¹ce na ostatnim oficjalu

var ~ 1.9 MB

#Nowoœci:

Obs³uga ssh ( Podziêkowania dla Gariona )
Nowe ikony Play i Rekord
Nowe ikony w fbrowser
Zmodernizowane xmlmenu
#Gbox center
- informacje o serwerach cs2gbox
- podgl¹d cwshare
- aktualizacje online
- pobieranie kluczy ( na razie wersja rozwojowa )
- pobieranie ignore.list
- pobieranie ideat.info
Nowe logo Radia
Nowe logo Teamu

Info do ssh !!

Po wgraniu image nale¿y zalogowaæ siê przez telnet i nadaæ has³o !!
Klucz generuje siê automatycznie przy starcie dragona.18-05-2007
-----------------
Dragon Team v4.1a 8MB - bazuj¹ce na ostatnim oficjalu

- var/ 2.0MB

#Nowosci:

- Poprawiona adresacja w skryptach w celu prawid³owego pobierania dodatków w menuxml spowodowana przenosinami forum na inny adres.
- Nowy na-start.sh, teraz po restarcie emu wskakuje od razu obraz, nie trzeba prze³¹czaæ siê na inny kana³
- Poprawione zosta³o pobieranie weba z pozycji przegl¹darki internetowej
- Nowy plugin xml, @magumagu thx za dopasowanie pluginu do moich potrzeb
- Nowa pozycja w backupie "Przywróæ wszystkie ustawienia" Pozycja ta daje nam mo¿liwoœæ przywrócenia wszystkich ustawieñ za jednym razem. Kiedy jest to przydatne ? np. po wgraniu nowego image. Ca³a operacja zwi¹zana z wgraniem nowego image ogranicza siê do tych 5 punktów.
a. zrobienie kopii keys i settings na USB lub HDD
b. wgranie image
c. ustawienie adresu sieciowego
d. pobranie xmlmenu
e. przywrócenie wszystkich ustawieñ
- optymalizacja xmlmenu
a. teraz xml sprawdza co 10 uruchomienie czy jest nowa wersja. Ten zabieg znaczenie przyspieszy³ dzia³anie samego menu
b. wykorzystanie opcji Q czyli zamykania pluginu np. podczas restartu
c. wykorzystanie opcji L czy podœwietlanie linii np. w peers
- bootlogo

Dodatek Tapetka na pulpit Dragon Team


04-05-2007
-----------------
Dragon Team v4.1 8MB - bazuj¹ce na ostatnim oficjalu

- var/ 2.0MB

#Nowosci:

- emu manager (beta)
- poprawione menuxml startowe, teraz jest w jezyku EN
- nowe wersje jezykowe menxml FR i DE
- nowy poprawiony sposob sprawdzania update (jezli nie ma polaczenia z internetem, dzia³anie skryptu zostaje zatrzymane a na ekranie TV pojawi sie komunikat)
- Web Interface wersja FR
- Nowe logo radia
- mozliwosc linkowania keys na usb i hdd
- mozliwosc linkowania emu na hdd
- zmieniony sposob dzialania menagera dodatkow. Teraz nie jest on integralna czescia menuxml. Najpierw musimy pobrac aktualna liste dostepnych dodatkow i dopiero z niej instalowac interesujace nas gadzety.
- nowa wersja pluginu Td more menu
-

Wazne !!
Linkowanie umo¿liwia nam przeniesienie keys i emu na usb lub hdd. W var/ tworzy sie link. W zaleznosci co i gdzie przeniesiemy to takie pobieramy dodatki.

Przykad:
Zeby linkowac np. katalog emus z var/ na hdd/ to ten katalog musi istniec !. Wystarczy pobrac dowolne emu menagerem dodatkow do flash a potem katalog przeniesc na hdd.
Jezeli przeniesiemy katalog emus z var/ na hdd to on dalej jest widoczny jakby byl w var/ - jest zlinkowany. Jezeli mamy tak zlinkowany katalog i chcemy dograc inne emu to pobieramy go z dodatkow jak do Flash !.

Emu manager - beta.
Emu manager pozwala na wybranie emu z pozycji xmlmenu bez koniecznosci posiadania bmtoy. Sposob postepowania.
1. pobieramny noalco
2. z managera emu wybieramy interesujaca nas konfiguracje
3. robimy restart emu
4. restart tunera
15.04.2007
-----------------
Dragon Team v4.0 8MB - bazuj¹ce na ostatnim oficjalu

- var/ 2.2MB
- nowe bootlogo
- nowe logo radia
- nowy webinterface 4.0 - wersja PL, EN, CZ
- informacja OSD o uruchamianym emu
- przypisany do ¿ó³tego guzika Dragon Team xmlmenu w wersji PL, EN, CZ
- nowa wersja pluginu xmlmenu magumagu
- w image nie mam emu i kluczy

Po wgraniu image dostêpne mamy:
- xmlmenu
- teletext
- epg

Dragon Team xmlmenu daje mo¿liwoœæ pobierania z netu i instalowania gad¿etów zarówno w pamiêci FLASH jak i USB. (Na USB nie mo¿e byæ wgrane Image Fusion, ani inne image na USB !!!)
Wybrane opcje xmlmenu:
- pobieranie pluginow [instalacja Flash/USB]
- pobieranie emu wraz z niezbednymi (zale¿nymi od emu) plikami konfiguracyjnymi. [instalacja Flash/USB]
- pobieranie skinów [instalacja Flash]
- pobieranie jêzyków[instalacja Flash]
- info jak ³atwiej instalowaæ gad¿ety
- gbox center
- informacje systemowe
- tworzenie kopii bezpieczeñstwa (HDD/USB)
- ....

Uwaga !
xmlmenu automatycznie sprawdza czy jest jego nowsza wersja. Je¿eli na serwerze znajduje siê nowa wersja to na TV zobaczymy stosowny komunikat OSD.

Enjoy Dragon Team

DOWNLOAD